Heb je veel werk of zijn het juist privé omstandigheden die een burn-out veroorzaken? Loopt één van de mensen in je team, je organisatie of afdeling tegen een burnout aan? Ervaar je te hoge stress, ben je door stressklachten uitgevallen op het werk en wil je weer aan het werk na burnout? Of wil je weten hoe je het beste om kunt gaan als leidinggevende met het risico op burn-out en wil je iemand goed begeleiden bij de terugkeer naar werk na burn-out? Deze heldere Infographic met oorzaken van een burn-out 2024 en met het overzicht Hoe ervaart iemand het om weer aan het werk te gaan na burnout of hoge stress is ook voor 2024 belangrijk.

De Infographic dateert al van mei 2017 (Kantar TNS), maar is zo helder dat het actueel blijft. Naast oorzaken van een burn-out, laat het goed zien waar je aan moet denken om goed te herstellen. En hoe je daarna het beste weer kunt terugkeren naar het werk. Wat werkgever en werknemer van een burn-out kunnen leren en wat belangrijk is bij terugkeer op het werk. Veel mensen vragen zich ook af of ze misschien naar ander werk willen zoeken. Vragen over werk na een burn-out of minder werken zijn natuurlijk ook belangrijk om een goed antwoord op te krijgen.   

De oorzaken van een burn-out

Deze oorzaken van burn-out zijn altijd goed om na te gaan. Is de oorzaak van stress of burnout:

  • dat werk en privé niet in balans zijn
  • teveel werkzaamheden binnen het aantal uren dat u werkt
  • burn-out door privé omstandigheden
  • te weinig ondersteuning van collega’s / management
  • te weinig erkenning voor uw werk
  • te hoge verwachtingen
  • zijn er andere redenen? Of weet je eigenlijk de reden niet? Ook dat is begrijpelijk.

Iedere oorzaak van een burn-out of overbelasting vraagt een andere oplossing. Tijdelijk minder goed presteren dan je gewend bent, is erg vervelend om mee te maken. Gelukkig is herstel ervan goed mogelijk.

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

 

De oorzaken van een burn-out door het werk – in de praktijk van Priorities

Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen. Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door hoge eisen en doordat er veel werkzaamheden liggen. Dan liggen de oorzaken van stress en burn-out op het werk.

Mensen ervaren dan vooral een spagaat tussen alle verschillende taken en rollen waardoor je minder goed functioneert of bijvoorbeeld prioriteiten stelt. Alles lijkt belangrijk en er ligt vaak teveel werk.

 

De oorzaken van een burn-out door privé omstandigheden – in de praktijk van Priorities

De oorzaken van een burn-out kunnen ook liggen in privé omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door life events, hectiek als werkende ouders, mantelzorg of (werken met een chronische) ziekte. Oorzaken van een burn-out kunnen dan gedeeltelijk, grotendeels of geheel in privé omstandigheden liggen.

Oplossingen voor het herstellen van een burn-out zijn anders als de burn-out veroorzaakt wordt door het werk, door privé omstandigheden of door een combinatie van beide. Daarom is het altijd belangrijk zowel de oorzaken in het werk als in privé na te gaan.

Ik vertel u er graag over. Of inventariseer samen hoe u burn-out of ziekteverzuim kunt voorkomen of oplossen. Of hoe je het beste een herstelplan opstelt om effectief en snel terug keren op het werk (re-integreren).

Als het kan, is het beter om tijdig in te zetten op preventie van ziekteverzuim met het Priorities at Work Programma. 

Terugkeer naar werk na een burn-out?

Iedereen die is ziek is geworden op het werk heeft recht op goede terugkeer naar het werk. Een goede re-integratie na uitval is heel belangrijk. Het is net zo belangrijk natuurlijk als preventie van uitval, preventie van burn-out en stress.

Het is begrijpelijk dat het uitvallen van werk, het hele proces van re-integratie en de terugkeer naar werk na een burn-out gepaard kan gaan met stress. Mensen kunnen het als een kwetsbare fase ervaren.

Ben je uitgevallen, gaandeweg hersteld en ga je weer aan het werk? Dan mag je verwachten dat je hierin goed begeleid wordt en dat terugkeer naar werk ook voor u/jou gemakkelijker gemaakt wordt. Mensen kunnen angst ervaren om weer aan het werk te gaan.

Belangrijk aandachtspunt is dat uw directe collega’s op de hoogte zijn van uw terugkeer en/of dat uw leidinggevende aandacht heeft voor u bij uw terugkeer. In de Infographic ziet u onder Hoe ervaart de medewerker de terugkeer op het werk wat belangrijk is.

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

Burn-out en de rol als leidinggevende

Bent u leidinggevende en is één van uw mensen of één van uw collega’s uitgevallen door burn-out? Wat u kunt doen tijdens de burn-out of bij herstel en re-integratie ziet u in de Infographic. U bent belangrijk!

U ziet in de Infographic hoe belangrijk het voor mensen is bij hun terugkeer dat hun directe collega’s ervan op de hoogte zijn dat zij weer terugkeren naar werk. Hoe belangrijk het is dat u er bent als mensen terugkeren van werk.

Ben je zelf leidinggevende en speelt juist bij jou stress of burn-out klachten? Ook u/je hebt recht op goede begeleiding bij preventie, tijdens je herstel en bij de terugkeer naar uw/je werk. Angst voor werk na burn-out moet ook voor jou/u opgelost worden.

 

Zelfstandig ondernemer, zelfstandige zonder personeel

In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen aan het werk. Hoewel de Infographic uitgaat van werknemers en werkgevers zijn de oorzaken van een burn-out en het terugkeer naar werk na een burn-out voor zelfstandigen natuurlijk net zo belangrijk.

Bent u zelfstandig? Dan zit u in een andere situatie, maar iemand die u steunt bij de terugkeer naar uw werk is onmisbaar.

 

Preventie van werkdruk en preventie van burn-out

Essentieel bij preventie van werkdruk (en bij re-integratie na ziekte of burn-out) is dat aan de takenkant ingegrepen wordt. Een veelgehoorde klacht in mijn praktijk is: ‘Als ik er niet ben, wordt mijn werkstapel alleen maar groter en neemt de druk op mij toe’. Onbewust zet dit grote mentale druk op mensen voor zij uitvallen en tijdens hun herstel. Het reduceren van werk, het reduceren van taken is de enige mogelijkheid.

Vaak gaat dit in goed overleg op het werk. Maar te vaak is het nog zo dat mensen uitvallen van de hoeveelheid werk en dat dezelfde hoeveelheid werk nog op ze ligt te wachten bij terugkeer.

Is het reduceren van werk ingewikkeld en dreigen werkzaamheden zich opnieuw op te stapelen? Het reduceren van werk is mogelijk met het Priorities at Work Programma, een effectieve interventie sinds 2004.

Wilt u hier meer over weten? Wilt u kennismaken met Priorities? Een plezierige kennismaking is het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk.

Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u helder wat u tegenhoudt om minder uren te kunnen maken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten.

 

Preventie van burn-out: een werkgeversverplichting naast eigen verantwoordelijkheid

Preventie van burn-out is een gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgever heeft een juridische verplichting om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast hebben we natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid om onze gezondheid goed te bewaken en zo vitaal mogelijk te zijn.

 

Re-integreren na een burn-out

Bent u toch uitgevallen met een burn-out dan is belangrijk om de terugkeer naar werk stapsgewijs te doen, bij voorkeur onder goede begeleiding van uw leidinggevende en een bedrijfsarts die u goed vertrouwt.
Weer aan het werk gaan bij of na herstel van een burn-out, re-integreren na uitval door stress of re-integreren na burnout moet erg zorgvuldig gebeuren, zodat goede terugkeer mogelijk is en u/je steeds beter kunt herstellen.

Veel mensen overwegen ander werk te zoeken na een burnout. Wat is het advies? Ander werk zoeken na burn-out of overspannenheid of juist re-integreren in je eigen functie?

 

Angst voor werk na burn-out

Zoals je in de Infographic ziet, zien veel mensen ertegenop om weer aan het werk gaan na burn-out. Angst voor werk na burn-out of bij terugkeer naar werk kan spelen. Dat is begrijpelijk. Mensen ervaren het als een kwetsbare fase en zien er tegenop om weer aan het werk te gaan na burn-out. Hier zijn allerlei redenen voor. Het is goed om te weten dat u/je hierin niet de enige bent. Zo ziet een deel van de mensen er weer tegenop om aan het werk te gaan of:

  • angst om tegen dezelfde dingen aan te lopen
  • ziet er tegenop de gebruikelijke werkzaamheden weer op te pakken
  • ziet er tegenop de collega’s weer terug te zien

Als er niets op het werk verandert of tijdens de afwezigheid is het werk blijven liggen, dan kan het zelfs zo zijn dat mensen ertegenop zien om nóg meer werk te hebben dan voor de burn-out.

Het is belangrijk dat terugkeer goed mogelijk is en mogelijk wordt gemaakt. Leidinggevenden en collega’s hebben hier een belangrijke rol in.

Goede adviezen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, HR afdeling en leidinggevende in deze fase zijn daarom belangrijk, net als goede begeleiding en vertrouwen in de mensen die u/je begeleiden.

Afhankelijk van uw werk, specifieke situatie en de omstandigheden op het werk zijn er vele adviezen mogelijk.
Minder werken na een burn-out, tijdens het herstel, is natuurlijk belangrijk. Stapsgewijs weer opbouwen maakt het mogelijk om weer aan het werk te gaan na de burn-out.

Net zo belangrijk is dat het werk zelf en de taken goed worden aangepast. Anders kan het gevoel ontstaan van nóg grotere druk (“Het werk dat op mij wacht, wordt steeds meer”).

Ander werk na een burn-out?

Ook kun je het gevoel hebben er tegenop te zien om weer aan het werk te gaan na een burn-out. Collega’s weer zien, de angst om weer tegen dezelfde zaken aan te lopen of er tegenop zien om de gebruikelijke werkzaamheden weer op te pakken. Het kan allemaal een rol spelen. Soms kan het de aanleiding voor de vraag of ander werk misschien beter is.

Ander werk na een burn-out zou ik minder snel adviseren, maar is altijd belangrijk om als optie te onderzoeken. Het is goed om u/je te realiseren dat herstel vaak het beste in de eigen functie kan gebeuren. Het solliciteren en inwerken bij een nieuwe functie vraagt namelijk veel inspanning. Deze energie kan vaak beter benut worden voor verder herstel. Dat neemt niet weg dat dit met alle waarborgen moet gebeuren, in een kwetsbare fase van herstel. Misschien is na het herstel pas een andere functie zoeken het beste. Met deze financiële overwegingen en gezondheidsoverwegingen maak je hopelijk de beste overweging.

 

Burnout, wat kan Priorities voor u doen?

Tot slot, het valt mij vaak op dat mensen veel informatie over burn-out opzoeken via internet. Dat is waardevol en ik hoop dat de informatie op de site van Priorities bijdraagt aan het antwoord op je vraag. Bij een complex onderwerp als burn-out (het voorkomen, het herstel en succesvol weer aan het werk gaan) zijn vaak de antwoorden via internet, minder goed op úw of jouw situatie toegespitst. En juist dát is belangrijk bij dit complexe onderwerp, in een complexe functie of in een complexe werksituatie. Individueel maatwerk en advies kan belangrijk zijn.

Graag nodig ik u uit vrijblijvend contact op te nemen. Dan bespreken we wat het beste is in uw specifieke situatie. Als u nog niet begeleid wordt vanuit het werk en zelfs als u goed begeleid wordt vanuit het werk, kan dit advies u snel inzicht geven in uw situatie. Graag nodig ik u het Ebook Priorities at Work te downloaden. Als u na het lezen ervan prijs stelt op een kennismakingsgesprek, nodig ik u graag uit voor telefonisch kennismakingsgesprek van 30 minuten (kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk).

Ik hoop dat het bovenstaande overzicht u helpt in preventie van burn-out, het herstel en de juiste vervolgstappen bij burn-out.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

Infographic met de oorzaken van een burn-out, wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out en terugkeer werk na burn-out

De oorzaken van een burn-out. Burn-out door werk. Burn-out door privé omstandigheden. Terugkeer naar werk na burn-out. Wat moet je als werkgever of leidinggevende doen en wat is een goede terugkeer naar werk.


 

Lees hier verder over de Week van de Werkstress van 11-15 november 2024.

Stress en werkstress kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen.
Een one size fits all is daarom moeilijk te geven. Wat ik gaandeweg de jaren heb gezien wat wel werkt: is om als eerste stap de focus op talent te leggen. Lees hier verder of bestel het boek
Effectief tegen werkstress – Ontdek Je Sterke Punten.

Week van de werkstress 2023

Deel dit artikel