Op deze site van Priorities vindt u kennis over psychosociale arbeidsbelasting (waaronder stress, werkdruk, werkstress, burn-out, overwerktheid, overspannenheid). De nieuwste handleiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 8 maart 2024 betreft diagnose van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen.

Image, blue cover, logo of World Health Organization. Titel: Clinical description and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders

De handleiding is uitgebracht ter ondersteuning van de diagnose van mentale stoornissen, gedragsstoornissen en neurologische ontwikkelingsstoornissen toegevoegd in ICD-11. Het persbericht en vertaling is hieronder opgenomen, net als de site van de Wereldgezondheidsorganisatie waar de lijvige handleiding van ruim 800 pagina’s te downloaden.

De handleiding (ICD-11 CDDR) is bedoeld voor professionals en specialisten in de geestelijke gezondheidszorg en voor mensen voor wie het in hun werk belangrijk is om de aard en symptomen van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen te (her)kennen.

 

Algemene kennis over mentale gezondheid

Naar mijn mening is voor veel mensen elementaire goede kennis rond mentale gezondheid belangrijk. Soms maakt deze kennis het mogelijk om gerichter hulp te krijgen voor onszelf, mensen met wie wij samenwerken of samen leven. Ook bij een terugtredende overheid en gezondheidszorg, waarbij van mensen steeds meer gevraagd wordt op het terrein van mantelzorg is enige kennis van mentale gezondheid onontbeerlijk.

Te denken valt aan bijvoorbeeld kennis uit de nieuwe handleiding over:

 • Angst en angst gerelateerde stoornissen. Deze kennis kan ondersteunen in de preventie van deze klachten.
 • Angststoornissen die samenhangen met middelengebruik (bijvoorbeeld: Alcohol-geïnduceerde angststoornis, Cannabis-geïnduceerde angststoornis, Cocaïne-geïnduceerde angststoornis, Stimulerende middelen-geïnduceerde angststoornis, Cafeïne-geïnduceerde angststoornis, MDMA of verwante drugs-geïnduceerde angststoornis). Ook deze kennis is belangrijk in preventie van middelengebruik.
 • Aandoeningen die specifiek verband houden met stress, zoals:
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Langdurige rouwstoornis
 • Gameverslaving. Elementaire kennis uit deze richtlijn is belangrijk in het kader van preventie.

Op het vlak van werk zou ik daarnaast benieuwd zijn of onder het hoarding disorder inmiddels ook digitale hoarding wordt meegenomen. Ook bij executive coaching kun je hoarding en e-hoarding als stress veroorzakend of stress verhogende werkwijze, zien.

 

Priorities en de ICD Richtlijn (ICD-11 CDDR)

Vanuit Priorities begeleid ik directeuren, managers, hoogleraren en advocaten die in een spagaat zitten tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management- of acquisitietaken. Met een kickstart executive coaching on the job en verankering in het Priorities at Work Programma begeleid ik cliënten om veel minder uren te maken en hogere targets te halen.

Een spagaat kan worden veroorzaakt doordat er veel werkzaamheden liggen of door life events, hectiek als werkende ouders, mantelzorg, (chronische) stress of burn-out.

Vooral in het kader van mentale gezondheid en onze naasten en in het kader van mantelzorg kan deze kennis behulpzaam zijn. Daarom wijs ik u graag op deze nieuwe omvangrijke richtlijn. Weten van het bestaan is hopelijk voldoende en goed om de inhoud ervan aan professionals in gezondheidszorg over te laten, zodat wij kunnen vertrouwen op de allerbeste zorg indien nodig.

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Vanuit Priorities volg ik op hoofdlijnen ontwikkelingen waaronder het WHO actieplan voor geestelijke gezondheid 2013-2030. De Wereldgezondheidsorganisatie benoemt hierin de essentiële rol van mentale gezondheid. Doelstellingen omvatten o.a.:
– het versterken van effectief leiderschap en bestuur in de geestelijke gezondheid;
– het implementeren van strategieën voor bevordering en preventie in de geestelijke gezondheid;
– het versterken van informatiesystemen en onderzoek voor geestelijke gezondheid.

Hieraan draagt Priorities graag bij met het verspreiden van goede kennis over mentale gezondheid.

Sandra Kruijt


Persbericht WHO d.d 8 maart 2024 (vertaling aangeboden door Priorities)

Nieuwe handleiding uitgebracht ter ondersteuning van de diagnose van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen toegevoegd in ICD-11

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag een nieuwe, uitgebreide diagnostische handleiding voor mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen gepubliceerd: “The clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders (ICD-11 CDDR)”.

De handleiding is ontwikkeld met behulp van het nieuwste beschikbare wetenschappelijke bewijs en de beste klinische praktijken en is ontworpen om gekwalificeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg en andere gezondheidswerkers te ondersteunen bij het identificeren en diagnosticeren van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen in klinische omgevingen.

“Een nauwkeurige diagnose is vaak de eerste cruciale stap naar het ontvangen van de juiste zorg en behandeling. Door clinici te ondersteunen bij het identificeren en diagnosticeren van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen, zal deze nieuwe ICD-11 diagnostische handleiding ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot de kwaliteitszorg en behandeling die ze nodig hebben”, aldus Dévora Kestel, directeur van de afdeling Mentale Gezondheid en Middelengebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De nieuwe diagnostische richtlijnen, die de updates van de ICD-11 weerspiegelen, bevatten de volgende functies:

• Richtlijnen voor diagnose voor verschillende nieuwe categorieën die zijn toegevoegd in ICD-11, waaronder complexe posttraumatische stressstoornis, gamestoornis en langdurige rouwstoornis. Dit maakt een betere ondersteuning van professionals in gezondheidszorg mogelijk om verschillende klinische kenmerken van deze aandoeningen beter te herkennen, die voorheen mogelijk niet werden gediagnosticeerd en onbehandeld bleven.

• Het hanteren van een levensloop benadering van mentale, gedrags- en neurologische stoornissen, inclusief aandacht voor hoe stoornissen optreden in de kindertijd, adolescentie en bij oudere volwassenen.

• Het bieden van cultuurspecifieke begeleiding voor elke stoornis, inclusief hoe de wijze waarop de stoornis zichtbaar is systematisch kan verschillen per culturele achtergrond.

• Het incorporeren van multi-dimensionele benaderingen, bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen, rechtdoend aan het feit dat veel symptomen en stoornissen bestaan op een continuüm met specifieke kenmerken.

 

De handleiding (ICD-11 CDDR) is bedoeld voor:

 • professionals in de geestelijke gezondheidszorg; en
 • gekwalificeerde niet-gespecialiseerde gezondheidswerkers, zoals huisartsen verantwoordelijk voor doorverwijzing bij deze diagnoses naar de juiste klinische setting waarin zorg wordt verleend; en
 • andere gezondheidswerkers in klinische en niet-klinische rollen, zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers, die de aard en symptomen van mentale, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen moeten (her)kennen, ook als ze geen persoonlijk diagnoses stellen.

De ICD-11 CDDR Richtlijnen zijn ontwikkeld en in de praktijk getest door middel van een omvangrijke, multidisciplinaire en participatieve aanpak waarbij honderden experts en duizenden clinici van over de hele wereld betrokken zijn.

De elfde herziening van de International Classification of Diseases (ICD-11) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een wereldwijde standaard voor het registreren en rapporteren van ziekten en gezondheid gerelateerde aandoeningen. Het biedt gestandaardiseerde nomenclatuur voor over de hele wereld. ICD-11 werd aangenomen tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2019 en trad formeel in werking in januari 2022.


Friday, 8 March 2024  NEWS RELEASE World Health Organization

New manual released to support diagnosis of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders added in ICD-11

World Health Organization (WHO) has today published a new, comprehensive diagnostic manual for mental, behavioural, and neurodevelopmental disorders: “The clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders (ICD-11 CDDR)”.
The manual has been developed using the latest available scientific evidence and best clinical practices and is designed to support qualified mental health and other health professionals to identify and diagnose mental, behavioural and neurodevelopmental disorders in clinical settings.

“An accurate diagnosis is often the first critical step towards receiving appropriate care and treatment. By supporting clinicians to identify and diagnose mental, behavioural and neurodevelopmental disorders, this new ICD-11 diagnostic manual will ensure more people are able to access the quality care and treatment they need” said Dévora Kestel, Director, Mental Health and Substance Use Department, World Health Organization.

 

The new diagnostic guidance, reflecting the updates to the ICD-11, includes the following features:

• Guidance on diagnosis for several new categories added in ICD-11, including complex post-traumatic stress disorder, gaming disorder and prolonged grief disorder. This enables improved support to health professionals to better recognize distinct clinical features of these disorders, which may previously have been undiagnosed and untreated.

• The adoption of a lifespan approach to mental, behavioural and neurological disorders, including attention to how disorders appear in childhood, adolescence, and older adults.

• The provision of culture-related guidance for each disorder, including how disorder presentations may differ systematically by cultural background.

• The incorporation of dimensional approaches, for example in personality disorders, recognizing that many symptoms and disorders exist on a continuum with typical functioning.

 

The ICD-11 CDDR are aimed at:

 • mental health professionals and
 • qualified non-specialist health professionals such as primary care physicians responsible for assigning these diagnoses in clinical settings as well as
 • other health professionals in clinical and non-clinical roles, such as nurses, occupational therapists and social workers, who need to understand the nature and symptoms of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders even if they do not personally assign diagnoses.

The ICD-11 CDDR were developed and field-tested through a rigorous, multi-disciplinary and participatory approach involving hundreds of experts and thousands of clinicians from around the world.

Notes:
– The CDDR are a clinical version of ICD-11 and thus complementary to the statistical reporting of health information, referred to as the linearization for mortality and morbidity statistics (MMS).
– The World Health Organization (WHO) Eleventh Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) is a global standard for recording and reporting diseases and health related conditions. It provides standardized nomenclature and common health language for health practitioners across the world.
– ICD-11 was adopted at the World Health Assembly in May 2019 and came into effect formally in January 2022.

 


Bronnen:

Image, blue cover, logo of World Health Organization. Titel: Clinical description and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders

Deel dit artikel