De stand van zaken vanuit de Inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie) over stress en psychosociale arbeidsbelasting is belangrijk voor oplossingen voor hoge werkdruk, de dienstverlening van Priorities.

Het Jaarverslag 2020 gaat in op het Programma Psychosociale Arbeidsbelasting van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid. Het programma richt zich op het verminderen van de blootstelling van werknemers aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie en geweld (PSA).

Programma psychosociale arbeidsbelasting I-SZW

Het Programma Psychosociale Arbeidsbelasting richt zich op het verminderen van de blootstelling van werknemers aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk, agressie en geweld (PSA).

Het programma werkt ook aan het tegengaan van arbeidsdiscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie: gelijke kansen voor werknemers en mensen die voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Het programma heet voluit: Programma Arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting.

Hieronder valt ook seksuele intimidatie en zwangerschapsdiscriminatie.

Binnen de werkzaamheden van Priorities beperk ik mij hier tot het onderdeel psychosociale arbeidsbelasting, in sectoren waarbinnen Priorities adviseert.

Meer lezen: dit kan op de website van de Nationale Arbeidsinspectie .

Het programma wil dit onder meer bereiken door het bewustzijn over de risico’s van stress, een hoge werkdruk, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en arbeids(markt)discriminatie te vergroten en de naleving van de Arbowet door werkgevers te verbeteren.

Wat de risico’s van stress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) betreft, hanteert de Inspectie een levensloopbenadering die zich in 2020 vooral richtte op ouders met jonge kinderen. Om dit vanuit Priorities’ terminologie toe te lichten: verschillende risico’s rond stress en psychosociale arbeidsbelasting spelen gedurende onze levensloop. Een goede work life balance en preventie van stress in iedere fase weer anders. Of het nu ouders met jonge kinderen betreft, mensen die zorgen voor anderen (mantelzorgers), mensen met ingrijpende levensgebeurtenissen etc.

In 2020 richtte de arbeidsinspectie zich vooral op een goede work life balance voor werkende ouders met jonge kinderen en preventie van uitval, tijdens de zogenaamde spitsuur van het leven. Hieronder vallen ouders met kinderen die op de basisschool zitten en ook mensen met een actieve kinderwens, zwangere vrouwen en hun partners.

In welke sectoren speelt stress en belangrijke rol in 2020

In het bijzonder richtte het programma psychosociale arbeidsbelasting zich in 2020 op de ICT, Zorg, universiteiten en bedrijven gericht op markt en opinieonderzoek.

Effect corona

Door de periode van covid heeft het programma minder zicht gekregen op eventuele verbeteringen in de naleving van de Arbowet door werkgevers. Het bewustzijn bij werkgevers over risico’s rond psychosociale arbeidsbelasting en arbeids(markt) discriminatie is wel vergroot (één van de doelstellingen).

Binnen de sector ICT zijn bijvoorbeeld inspecties uitgevoerd met een videoverbinding.

Daarnaast is het project psychosociale arbeidsbelasting en corona in de zorgsector gestart.
Tot slot zijn stakeholder- en netwerkbijeenkomsten van de Inspectie digitaal uitgevoerd, zoals het webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’.

Begin 2020 is de Pilot Pesten stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. Een essentieel onderdeel van de pilot is het gebruik van groepsgesprekken waarin cultuur- en gedragsinterventies worden uitgevoerd, die via online-videoverbindingen niet mogelijk waren.

Activiteiten en behaalde resultaten Psychosociale Arbeidsbelasting

Het programma moet het bewustzijn over de risico’s van stress, een hoge werkdruk en meer algemeen psychosociale arbeidsbelasting vergroten.

Hiervoor hanteert de Inspectie een levensloopbenadering, die in 2020 vooral gericht was op ouders met jonge kinderen. De Inspectie wil het bewustzijn onder meer vergroten via het in beweging krijgen van diverse stakeholders en communicatiecampagnes gericht op werkgevers. Het webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’ in mei 2020 was gericht op werkgevers, HR-adviseurs, OR-leden, sector- en brancheorganisaties en landelijke partijen.

De 239 deelnemers waren enthousiast over het webinar. Deelnemers zijn vooral door de voorbeeldbedrijven bewust gemaakt dat een specifieke aanpak voor ouders met (jonge) kinderen nodig is. Ook weten deelnemers door een ontwikkelde handreiking hoe ze hiermee aan de slag kunnen. Tot slot zijn in 2020 ouders met jonge kinderen en hun werkgevers via een voorlichtingscampagne verwezen naar de zelfinspectietool. Deze zelfinspectietools kunt u hier vinden.  Daarmee is het mogelijk zelf na te gaan of voldoende maatregelen in een organisatie zijn genomen om werkdruk en ongewenst gedrag bij deze doelgroep te voorkomen. U kunt hier meer lezen over Priorities werkende ouders biedt of Priorities inschakelen voor de Workshop Werkdruk en Work Life balance (inclusief work life balance spel, ook in Engels).

Inspectie op het Arbobeleid

Om de naleving van de Arbowet te verbeteren, inspecteert de Inspectie op het Arbobeleid gericht op psychosociale arbeidsbelasting bij werkgevers. In 2020 is bij 570 werkgevers geïnspecteerd op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de sectoren ICT en universiteiten.

Wilt u voor uzelf aan de slag om stress en werkdruk te verlagen?

Download het Ebook Priorities at Work, u gratis aangeboden door Priorities

Lees verder over Priorities’ advies of consultancy stress 

Neem contact op om te bespreken wat voor uw organisatie of bedrijf mogelijk is

 

Klachten hoge werkdruk en overwerk bij Wetenschappelijk Onderwijs

Begin 2020 ontving de inspectie 720 klachten van de actiegroep WOinActie. Deze klachten waren gebundeld in het rapport ‘Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten’ en hadden betrekking op alle 14 Nederlandse universiteiten.

De meldingen zijn onderzocht om na te gaan in hoeverre er sprake was van PSA (werkdruk), discriminatie en ATW (arbeidstijden). De Inspectie vroeg alle universiteiten een actieplan aan te leveren, gericht op het aanpakken van de onderwerpen uit de meldingen, aangevuld met aandachtspunten uit de handhavingsaanpak PSA.

Daarnaast is de Inspectie de dialoog aangegaan met de HR-directeuren van de instellingen en stakeholders, zoals de onderwijsinspectie en het sociaal fonds voor de kennissector SoFoKles, de organisatie die zich bezighoudt met de werkomstandigheden bij kennisinstellingen


Literatuur:

Inspectie SZW | Jaarverslag 2020

n.b. sommige delen van de bovenstaande tekst zijn rechtstreeks overgenomen uit het Jaarverslag 2020. Formuleringen vanuit de Inspectie SZW zijn altijd nauwkeurig opgesteld. Herformulering doet dan geen recht aan de intentie waarmee het Jaarverslag is opgesteld. Dat is de reden dat rechtstreeks tekst is overgenomen uit het Jaarverslag 2020, waar mogelijk met verduidelijking voor de lezer en doelgroep van Priorities en van De Sandra Blog – on work life balance. 

Deel dit artikel