Vandaag wordt in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de naamswijziging aangekondigd per 1 januari 2022 van de Inspectie SZW naar de Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In het Nederlands en Engels afgekort tot NLA.
Het toezicht blijft, zoals altijd, gericht op álle werkgevers in Nederland.

Toezicht Nederlandse Arbeidsinspectie

Het toezicht op arbeid vindt plaats op grond van de nationale wet- en regelgeving (o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet). Met deze naamswijziging wordt beter aangesloten bij het spraakgebruik.

Het inspecteren op de arbeid wordt in het spraakgebruik vaak aangehaald als ‘arbeidsinspectie’. Waarbij soms in het midden blijft of het een referentie aan de organisatie is of aan de activiteit ‘de inspectie op de arbeid’ is. Met het hanteren van NLA en Nederlandse Arbeidsinspectie vallen de referentie aan de activiteit en de organisatie die dat uitvoert, samen.

 

Ook vanuit Europees optiek sluit de nieuwe naam beter aan op terminologie

Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de nationale toezichthouder geen misverstand oproepen. European Labour Authority en Netherlands Labour Authority geven duidelijk de verbinding aan en eveneens glashelder het verschil.

 

Waarom is de Nederlandse Arbeidsinspectie belangrijk vanuit leiderschap en preventie van stress?

Het toezicht is, van oudsher, gericht is op álle werkgevers in Nederland en bestaat ten behoeve van gezond, veilig en eerlijk werk van werkenden van Nederland.
Bezien vanuit de expertise van Priorities, leiderschap en stress, heeft De Nederlandse Arbeidsinspectie een belangrijke rol bij de naleving van de arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet:

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en – indien dat niet mogelijk is – beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Te vaak merk ik in de praktijk dat organisaties, bedrijven en mensen zelf hiervan niet op de hoogte zijn. We zien werkdruk vaak als individueel issue, en ervaren het als persoonlijk probleem waar wij zelf mee kampen of verantwoordelijk voor zijn om dit op te lossen.

 

Stress is een werkgeversissue en een juridisch issue

Het is echter óók een werkgeversissue.

Daarnaast is het een juridisch onderwerp, omgeven met met regels en vereisten die gesteld worden aan organisaties en bedrijven op het gebied van preventie en op het gebied van het oplossen van psychosociale arbeidsbelasting.

Dat wil ook zeggen dat er een bijbehorende aansprakelijkheid in het geval geen aandacht besteed wordt aan preventie van psychosociale arbeidsbelasting.

 

Preventie van psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress (EU-OSHA)

Tot slot, is het belangrijk om te weten dat psychosociale arbeidsbelasting een onderwerp is van Europese aandacht. Werkstress, stress en preventie van psychosociale arbeidsbelasting is een heel belangrijk onderwerp waar ook vanuit Europees optiek, vanuit European Agency Safety and Health at Work (EU-OSHA) veel aandacht voor is. In de vertaling geheten: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat om preventie van werkdruk, agressie, pesten, (sexuele) intimidatie, werk-privé balans, rouw, mantelzorg.

Visie Priorities

Van harte hoop ik dat de Nederlandse Arbeidsinspectie de komende maanden niet vooral bezig is met het doorvoeren van de naamswijziging. De periode tot de Week van de Werkstress 2021 (van 15- 19 november 2021) is een belangrijke periode in het jaar, waarin juist na of in deze coronaperioden extra ingezet zou moeten worden op bewustzijn, controle, inspectie, good practices.

Ook het genereren van aandacht voor tools en instrumenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie om werkdruk, stress, burn-out, pesten op het werk, psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan, is heel belangrijk.

Ik hoop dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie high gear inzetten op deze belangrijke wettelijk omschreven taak. t.w. het monitoren, beleid ontwikkelen en toezicht houden op álle werkgevers van Nederland, ook rond het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting, stress, burnout, preventie van uitval en goede re-integratie bij uitval vanwege te hoge werkdruk, stress, burnout, onbalans tussen werk en privé.

 

De vraag vanuit Priorities. Wat kunt u nu DOEN?

 

1. De juiste vraag stellen en beantwoorden

Er is veel beleid, dikke rapporten zijn er volgeschreven. De cijfers van stress, werkdruk en burnout zijn er nog niet door gedaald. Daarnaast zingt er vaak een fabeltje rond dat je stress niet kunt oplossen. Natuurlijk kan dat wél.

De vraag die ik vanuit Priorities altijd stel is: wat kunt u nu DOEN? Stelt u deze vraag om de vraag te beantwoorden. Ga in ieder geval direct aan de slag.

 

2. Vul de Zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie in

Ik stel u voor de Zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie in te vullen. Het gaat vooral om de Zelfinspectietool over werkdruk.

U loopt er snel doorheen. Zo maakt u kennis met het onderwerp of verdiept u uw kennis. Met de zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf of organisatie of team ervoor staat.

 

Over Zelfinspectie.nl

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’.
Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Werkdruk en ongewenst gedrag

Inventariseer de risico’s in uw bedrijf
Ontvang een lijst met verbeterpunten
Neem de juiste maatregelen
22 minuten

Ook zijn er Zelfinspectietools over:

  • Eerlijk gezond en veilig werk | Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken?
  • Gezond en veilig werken | Doorloop de stappen en ontvang verbeterpunten | Ga aan de slag en neem de juiste maatregelen
  • Werken met gevaarlijke stoffen | Inventariseer en beoordeel alle stoffen
    Neem de juiste maatregelen | Zorg voor een goede borging

Deze vallen buiten het kader van de Sandra Blog – on work life balance, onderdeel van Priorities dienstverlening over leiderschap en stress. Vul ze zeker in als ze belangrijk zijn voor uw leiderschap.

 

Stress, hoge werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. Wat kan Priorities voor u betekenen?

Hier kunt u meer lezen Nederlandse Arbeidsinspectie werkdruk, stress en psychosociale arbeidsbelasting. 

Loopt u nu tegen veel te hoge werkdruk of stress aan? Dan nodig ik u uit het Ebook Priorities at Work te lezen. Ik heb het geschreven om u direct 9 blijvende oplossingen te bieden van uw werkdruk en stress. Het werkt. Zo zeggen tal van cliënten die het Ebook downloadden, de Masterclass Targets en Werkwaarden volgden of het Priorities at Work Programme volgden om werk te reduceren EN hogere targets te halen.

Sandra Kruijt
Owner Priorities | Management consultant & Executive coach

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

 


Bronnen:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 XV, nr. 86; Brief regering d.d. 15 juli 2021 – W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aankondiging naamswijziging Inspectie SZW

Site Tweede Kamer – www.tweedekamer.nl

Site Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – www.inspectieszw.nl

(geraadpleegd op 14.9.2021) 

 

Deel dit artikel