Hoogbegaafden zijn in potentie waardevolle werknemers voor een organisatie. Eind 2020 is dat nog steeds een actueel onderwerp. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht.

Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

De Universiteit Utrecht (vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie) met MSc Gaby Reijseger (promovenda), dr. Maria Peeters, prof. dr. Toon Taris, deed een uniek onderzoek.

Als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) wijs ik u graag op een congres (juni 2014) ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’.

Lees hier meer over onderzoek, het congres van 2014, het boek ‘Ongeleide projectielen op koers’ en een artikel van november 2020 op www.evajinek.nl van Floor Bakhuys Roozeboom.

Sandra Kruijt 


Onderzoek werk en hoogbegaafdheid

 

In het onderzoek van de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht  werden twee metingen uitgevoerd onder resp. 1262 en 866 hoogbegaafden met vragen over hun werkbeleving. Eén van de succesfactoren voor het welslagen en welbevinden van hoogbegaafden op het werk is de vraag of er een goede fit is tussen enerzijds kennis, motivatie en vaardigheden van hoogbegaafde werkenden en anderzijds de kenmerken van hun werkomgeving. Zijn er verschillen tussen de werkbeleving van hoogbegaafden in loondienst en die van zelfstandig werkende hoogbegaafden? En hoe verhouden de uitkomsten zich ten opzichte van andere werknemers? 

 

Tijdens het congres spraken een hoogbegaafde werknemer en een leidinggevende over de uitkomsten van het onderzoek en hun ervaring in de praktijk. Het symposium werd afgesloten met een forumdiscussie met tips en adviezen voor duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden op het werk.

 

Congres Werkbeleving onder hoogbegaafden

 

Het congres gaf zicht op wat hoogbegaafdheid is, waar aandachtspunten liggen voor professionals, werkgevers, leidinggevenden en werkenden zelf om te zorgen voor een betere benutting van talenten in organisaties.

Tijdens het congres werden vragen beantwoord zoals:

  • Hoe herken je hoogbegaafden op het werk en hoe motiveer je ze?
  • Is er een verband tussen bevlogenheid, cynisme, uitputting, verveling en hoogbegaafdheid?
  • Wat kan de organisatie doen aan talentontwikkeling?
  • Wat kan een leidinggevende doen aan een betere aansluiting tussen hoogbegaafd talent en de organisatiekenmerken?
  • Wat kan een hoogbegaafde in loondienst zelf doen?
  • Wat is de rol van specialisten zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbeid- en organisatiepsycholoog, coach?

 

Interessant vond ik ook het verschil in beleving van werkstress. Een hoogbegaafd iemand aan het werk kan vooral willen gáán. Meters maken om vervolgens na een paar dagen high gear, gas terug te moeten nemen. Volledig uitschakelen om vervolgens weer die meters te kunnen maken.

Je werk moet er dan wel zo op ingericht worden dat die hersteltijd mogelijk is. Bij cliënten in het Priorities at Work Programma bij wie ik deze werkwijze zie en hoogbegaafdheid vermoed, benoem ik dat tegenwoordig. Het geeft mensen begrip  voor zichzelf, hun individuele voorkeurswerkwijze en eigen manier van herstel. Sandra Kruijt

Meer weten? Over het congres of het Priorities at Work Programma? Neem contact met mij op. 

 

Brug tussen wetenschap en praktijk

 

Vanuit Priorities werk ik altijd mee om de brug tot stand te brengen tussen wetenschappelijk onderzoek en implementatie in de praktijk. Daarom is hieronder de informatie over het congres (dat natuurlijk allang voorbij is) opgenomen, zodat we kunnen blijven voortbouwen op bestaande best practices en het wiel niet opnieuw uitvinden.

Het congres werd indertijd georganiseerd door: Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen (www.ihbv.nl) | Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) | Koos van der Spek Advies

Welkom door voorzitter Koos van der Spek – gecertificeerd Arbeids- en Organisatiedeskundige

Opening: drs. Esther de Kleuver, Directeur Gezond & Veilig Werken, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dr. Noks Nauta – bedrijfsarts en psycholoog: Hoogbegaafdheid, wat is dat eigenlijk en hoe herken je dit fenomeen bij volwassenen?

Prof. Dr. Toon Taris (Universiteit Utrecht): Toelichting onderzoeksmodel en wetenschappelijk onderzoek ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

Gaby Reijseger MSc (Universiteit Utrecht): Presentatie uitkomsten, conclusies & aanbevelingen onderzoek ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

Kim Bisschop: Ervaringsverhaal van een hoogbegaafde, werkzaam in loondienst | Manager: Succesvol leidinggeven aan hoogbegaafde medewerkers

Forumdiscussie onder leiding van dr. Maria Peeters (Universiteit Utrecht). Deelnemers: Gaby Reijseger MSc, Kim Bisschop (hoogbegaafde, werkzaam in loondienst), drs. René van Altena (bedrijfsarts),  drs. Sieuwke Ronner (A&O-psycholoog, coach hoogbegaafde werkenden).

 


Over het boek Ongeleide projectielen op koers – Werken en leven met hoogbegaafdheid | Noks Nauta en Sieuwke Ronner

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving.

Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Zij zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen.

Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten. De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor vele hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen. Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

Bestel hier het boek Ongeleide projectielen op koers van Noks Nauta en Sieuwke Ronner.

Lees meer over:

Eerdere congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Over het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid Een Leven Lang Inzetbaar

Onder redactie van Prof. Dr. A.H. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden verscheen het handboek Een Leven Lang inzetbaar. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk. Met interventies, best practices en integrale benaderingen.

Ruim 40 auteurs schreven mee aan het dit belangrijke handboek. mr. Sandra Kruijt is één van deze 40 auteurs. Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van Dr. A. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Lees welke auteurs meeschreven aan het handboek Standaardwerk – Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang inzetbaar.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2013. De tweede druk verscheen in 2016. De herziene derde druk verschijnt in het najaar 2021.

Deel dit artikel