Eind 2021 verschijnt de volledig herziene versie van het handboek Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar’. Aan de herziene versie schreven veertig auteurs mee. Het kwam tot stand onder bevlogen inspiratie en eindredactie van Prof. Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden. Met plezier heb ik het hoofdstuk geschreven ‘De weerbarstige praktijk – ervaring van (HR)Managers’.

Het boek heeft als focus het in kaart brengen van belangrijke interventies en goede praktijken van duurzame inzetbaarheid.  Dit standaardboek voor duurzame inzetbaarheid dat in veel opleidingen gebruikt wordt, verscheen voor het eerst in mei 2013 bij Uitgeverij B + B Vakmedianet B.V.

Bestellen Handboek Duurzame Inzetbaarheid

Eind 2021 is het boek te bestellen hier te bestellen en via de uitgever B + B Vakmedianet. Wilt u geïnformeerd worden bij het verschijnen? Meld u hier aan en uw krijgt direct bericht.

Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen onder redactie van mw. Prof. Dr. A.H. de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden.

 

Auteurs Handboek Duurzame Inzetbaarheid

Het idee voor het boek en de eindredactie is van Prof. Dr. Annet de Lange en Prof. Dr Beatrice van der Heijden. Het voorwoord is geschreven door Sonia Sjollema, directeur NSvP. Hoofdstukken zijn geschreven door (alfabetische volgorde):
Teun Aalbers
Jos Akkermans
Matthijs Bal
Sanne van den Bosch
Robert Boulogne
Folef Bredt
Frank Brinkmans
Sandra Brouwer
Anne-Marije Bückens
Karen van Dam
Marc Damen
Sarah Detaille
Josje Dikkers
Joost van Genabeek
Beatrice van der Heijden
Dorien Kooij
Sandra Kruijt
Katharina Kuennen
Annet de Lange
Peter Loozen
Duco Molenaar
Ruud Muffels
Aukje Nauta
Samuel van Neure
Bart van Opstal
Jouke Post
Jos Sanders
Joyce Schaeffer
Elco Schaufeli
Wilmar Schaufeli
Robert Schuurman
Judith Semeijn
Anthony Stigter
Maria Tims
Richard Tomesen
Klaske Veth
Cristel van de Ven
Jorcho van Vlijmen
Francel Vos
Tinka van Vuuren
Etty Wielenga

 

Hoofdstukken nieuwe druk van het Handboek Duurzame Inzetbaarheid

1
Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk: Bent u of is de werknemer aan zet?
Annet de Lange
Beatrice van der Heijden
2
Het meten en beïnvloeden van duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werkenden
Annet de Lange
Beatrice van der Heijden
3
Integrale benadering van duurzame inzetbaarheid en oudere medewerkers
Sandra Brouwer
Annet de Lange
4
CAO en duurzame inzetbaarheid
Robert Schuurman
5
Big DATA AON: people analytics en Duurzame inzetbaarheid
Bart van Opstal
Richard Tomesen
6
VNO-NCW: Duurzame inzetbaarheid vanuit werkgeversperspectief
Anthony Stigter
7
Duurzame inzetbaarheid en sociale zekerheid
Ruud Muffels
Annet de Lange
8
Normen voor duurzame inzetbaarheid?
Duco Molenaar
9
AWVN: werken aan duurzame inzetbaarheid
Joyce Schaeffer
10
De brug naar toekomstig HRM en zelfmanagement
Dorien Kooij
Matthijs Bal
Annet de Lange
11
Duurzame inzetbaarheid en energiemanagement
Folef Bredt
12
Ontwerp van werk en bevlogenheid
Wilmar Schaufeli
Elco Schaufeli
13
HRD en DI in een skills based arbeidsmarkt
Jos Sanders
Jouke Post
Joost van Genabeek
14
Nieuwe bijdrage: Crafting sustainable careers?
Maria Tims
Jos Akkermans
15
Community vorming, regionale voorbeelden duurzame inzetbaarheid
Sarah Detaille
Annet de Lange
Samuel van Neure
16
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsmanagement
Tinka van Vuuren
Karen van Dam
Judith Semeijn
Beatrice van der Heijden
17
Duurzame inzetbaarheid en Leiderschap
Aukje Nauta
Cristel van de Ven
18
Duurzame inzetbaarheid zelfs na het pensioen
Klaske Veth
19
Radboud UMC en duurzame inzetbaarheid
Peter Loozen
20
Technologie en duurzame inzetbaarheid
Francel Vos
Sanne van den Bosch
21
Succesvol ouder worden en zelfmanagement
Annet de Lange
Josje Dikkers
Dorien Kooij
22
Achmea en duurzame inzetbaarheid
Robert Boulogne
23
50 plus en weer aan het werk
Anne-Marije Bückens
24
Inclusief HRM en duurzame inzetbaarheid: Bestaat de kwetsbare medewerker eigenlijk wel?
Etty Wielenga
Jorcho van Vlijmen
Katharina Kuennen
25
Duurzame inzetbaarheid: Praktijklessen NationaleNederlanden in de samenwerking met werkgevers
Frank Brinkmans
26
De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-) managers
Sandra Kruijt
27
Vitaliteitsinterventies en doelgroepen
Marc Damen
Sarah Detaille
Annet de Lange
Teun Aalbers

 

Achtergrond

Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers is een zeer belangrijk thema, omdat Nederland naast een sterke vergrijzing van de babyboomgeneratie (het cohort dat geboren is tussen 1946-1964) ook te maken heeft met een sterke ontgroening van de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zijn niet uniek voor Nederland, maar ook in breder internationaal kader zichtbaar (De Lange, Schalk, & Ybema, 2011; Van der Heijden & De Lange, 2011; Shultz & Adams, 2007).

Om het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar te kunnen houden, en teneinde verlies van waardevolle kennis en ervaring door de uittreding van de babyboomgeneratie tegen te kunnen gaan, zullen oudere werknemers duurzaam inzetbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt (De Lange, Ybema, & Schalk, 2011; Van der Heijden, Schalk, & Van Veldhoven, 2010). Om dit te kunnen realiseren is het van belang om te weten wat duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers precies inhoudt en om alle relevante interventies en best practices overzichtelijk in kaart te brengen voor de overheid, werkgevers en HR professionals.

Er zal aandacht worden gegeven aan zowel werkgevers- als werknemersperspectieven op duurzame inzetbaarheid. Bovendien zal de rol van de overheid worden meegenomen door aandacht te geven aan beleid gericht op het faciliteren van de inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer.

 

Omschrijving

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan, verder op weg helpen met het doorgronden van het thema en leveren we samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Meer specifiek staan we stil bij onderwerpen als:
Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?
Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?
Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers?

 

Doelgroep Handboek Duurzame Inzetbaarheid

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar is ook geschikt voor medewerkers en HBO- en WO-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie of er met het oog op toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen. Het handboek bevat veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

U kunt daarom in dit handboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, best practices en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheid beleid. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en evidence-based gegevens uit de praktijk te presenteren.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid wint publicatieprijs

De beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen heeft in mei 2014 aan het handboek de BA&O-publicatieprijs 2014 toegekend. De jury vond dat het boek een goed overzicht geeft van het onderwerp, met veel informatie, onderzoeksmateriaal, heldere uitgangspunten en dat het houvast geeft aan professionals voor interventies en praktijkonderzoek. Verder omschrijft de jury de uitgave als een goed leesbaar boek dat overzichtelijk is én actueel.

BA&O-publicatieprijs 2014

Sinds een aantal jaren reikt de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen een publicatieprijs uit. Doel hiervan is het stimuleren van kennisontwikkeling, -onderbouwing en -verspreiding ten aanzien van het domein van de arbeids- en organisatiekunde en veranderkunde gericht op A&O-deskundigen en deskundigen van aanpalende arbodisciplines. De winnaar is beste publicatie, die in 2013 voor de eerste maal is geproduceerd over een arbeids- & organisatiekundig dan wel een veranderkundig onderwerp.​

Uit het juryrapport bij de eerste druk

In het prijswinnende boek wordt onder meer ingegaan op vragen wat duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk inhouden en hoe duurzame inzetbaarheid wordt gemeten. Veel aandacht is er voor de oudere werknemer. Zo wordt de vraag beantwoord of ouderen minder duurzaam inzetbaar zijn dan jongeren en wordt aandacht besteed aan onderzoek naar ouder worden op het werk. Factoren die duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers beïnvloeden en wat bekend is over beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers zijn andere aspecten die aan bod komen. Tevens wordt stilgestaan bij de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers.​

 

Priorities en het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

Als eigenaar van Priorities en bestuurslid van het NKDI hoop ik dat veel bedrijven, HR afdelingen en managers aan de hand van dit herziene boek strategisch (HRM) beleid zullen formuleren rond het belangrijke onderwerp van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wilt u advies? Lees hier verder. Priorities adviseert u graag over state-of-the-art beleid Duurzame Inzetbaarheid.

mr. Sandra Kruijt

 


Eerder georganiseerde congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

 


Literatuur:

Een leven lang inzetbaar?
Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen
onder redactie van mw. Prof. Dr. A.H. de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden

De eerste versie van het handboek Duurzame inzetbaarheid verscheen in mei 2013.
ISBN: 9789462153639, Verschijningsdatum: 7 september 2016, 460 pagina’s, 2e druk. €42,50 (incl btw) los exemplaar
Verschijningsdatum derde volledig herziene druk: eind 2021

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE PUBLICATIE of het boek bestellen? Meld u hier aan en u blijft op de hoogte.

Deel dit artikel